ŠH – Úvod k I. části

Den Žida je naplněn micvot, počínaje modlitbou Mode ani ráno po probuzení a konče modlitbou Šma večer před ulehnutím. Micvot jsou v následujících kapitolách probírány tak, jak přicházejí na pořad v průběhu dne.

Zachováváním micvot a dodržováním zákazů Tóry posloucháme B~ží vůli a plníme svůj B~hem stanovený úkol a účel života. Každý Žid má usilovat o duchovní sebezdokonalení studiem Tóry a zachováváním micvot. Každodenní micvot a modlitby prohlubují naši víru a vštěpují nám vědomí, že stojíme před B~hem. Verš Ž 16:8 „Hospodina stále před oči si stavím“ vyjadřuje nejvyšší duchovní rovinu, k níž bychom měli směřovat a v níž člověk cítí neustále, že B~h je s ním a stále nad ním bdí.

Šulchan aruch to rozvádí podrobně:

„Hospodina stále před oči si stavím“, je základní myšlenka Tóry a patří k vlastnostem spravedlivých, kteří chodí před B~hem. Když je člověk sám, sedí, chodí a vyjadřuje se jinak, než kdyby seděl, chodil a hovořil před vznešeným králem. A oč více by mělo být jeho chování jiné, když si uvědomí, že je před Králem nejmocnějším, Svatým, budiž požehnán, jehož sláva naplňuje svět a jenž shlíží na něj a bdí nad ním! „Může se někdo skrýt ve skrýších, a já ho neuvidím?“ je výrok Hospodinův (Jr 23:24). Jestliže člověk zastává tento postoj, bude naplněn bázní před B~hem a zbožností, a bude stále pokorný před B~hem. (Orach chajim 1:1)

Vědomí, že jsme neustále pod B~žím dohledem, nás podněcuje k sebezdokonalování.