ŠH – Kapitola 5

MICVA CICIT

1. „Aby si dělali třásně (cicit) na rozích svých oděvů“ (Nu 15:38). Je micva připevnit si cicit k oděvu, který má čtyři rohy.

Význam micvy cicit

2. „Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Má přikázání a plnili je“ (Nu 15:39). Cicit mají mimořádnou účinnost připomínat nám B~ží přikázání a podněcovat nás k tomu, abychom je plnili. Počet jejich pramenů, otoček a uzlů odkazuje k B~žímu jménu a 613 micvot. Numerická hodnota slova cicit = 600, když se přičte 8 pramenů a 5 uzlů cicit, dostaneme celkový počet 613.

3. Pravidelným nošením cicit se do nás vlévá vědomí lásky k Tóře a k micvot. Vykonávání micvot nám dává čisté srdce a
vytváří rámec posvěceného života, naplněného trvalými hodnotami a blízkým vztahem k B~hu. To je zcela jasně řečeno v pokračování citovaného verše: „Abyste si připomínali a plnili všechna Má přikázání a byli svatými pro svého B~ha“ (Nu 15:40).

Mišna berura vysvětluje: obdrží~li někdo dar od krále, na němž je královo jméno, bude na něj určitě velmi hrdý a bude jej každému ukazovat. Cicit odkazují k jménu Krále králů; oč hrdější by tedy měl být každý Žid na tuto micvu!

4. Micvu cicit splníme, nosíme~li celý den talit katan (čtyřrohý spodní oděv s třásněmi v každém rohu, který je součástí mužova denního odění). Rambam píše:

Muž by měl být svědomitý v zachovávání příkazu cicit, neboť Tóra mu přičítá mimořádnou hodnotu ~ stejnou hodnotu jako plnění všech micvot. To je odvozeno z verše, „abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Má přikázání.“ (Hilchot cicit 3:12)

Šulchan aruch (na konci Hilchot cicit) uvádí: „Trest pro toho, kdo zanedbává micvu cicit, je velký … kdežto ten, kdo ji pečlivě plní, zaslouží spatřit šechínu.“

5. Je micva mít krásný talit katan a cicit, vychází to z verše Ex 15:2 „On je můj B~h a já ho velebím“. A naši moudří vysvětlují: „Velebíme“ B~ha tím, že „zvelebíme“ vykonávání Jeho micvot.

Talit katan

6. Muž musí nosit talit katan s připevněnými cicit po celý den. (Talit katan se běžně označuje jako cicit). Muž by si měl navléknout talit katan hned po ranním umytí rukou, aby nepřešel ani čtyři lokty bez cicit.

7. Měl by dbát na to, aby talit katan nebyl příliš malý. Jestliže talit katan neodpovídá rozměrům, jež vyžaduje halacha, muž nesplní micvu.

Je několik názorů, jaká má být minimální šíře ramen talitu katan. Podle Chazon Iš má být každé rameno alespoň tak široké jako otvor pro krk.

Podle Chazon Iš je minimální šířka talitu katan jeden ama (loket). Chazon Iš stanovil, že ama = 58cm, kdežto rav Chaim Na´eh stanovil, že ama = 49cm. Talit katan by měl mít délku alespoň tři čtvrtě ama vpředu i vzadu. Nejlépe, má~li talit katan délku celý ama vpředu i vzadu. Pokud je každé rameno širší než šířka otvoru pro krk, lze je započítat do celkové délky talitu katan, jinak se délka přední i zadní části měří od dolního okraje otvoru pro krk.

Doporučuje se, aby nový talit katan byl o něco větší než udané rozměry, protože se může srazit při praní.

8. Muž, který nenosí talit gadol (modlitební přehoz, obvykle o­zna­čovaný jako talit) při šacharitu, řekne požehnání Al micvat cicit (Jenž nám nařídil micvu cicit) ráno při navlékání talitu katan. Musí však pamatovat na to, že požehnání lze říci jen tehdy, má~li talit katan požadovanou velikost.

Kdo má na sobě cicit v noci, neříká nad ním ráno požehnání Al micvat cicit, ale zahalí se do talitu gadol a řekne požehnání nad ním, s úmyslem zahrnout do požehnání i talit katan.

9. Než muž řekne požehnání nad talitem katan či gadol, měl by prohlédnout třásně cicit a ujistit se, že nejsou odtržené. Měl by prohlédnout i tu část třásní, která prochází otvory v rozích talitu. Třásně by měly být odděleny od sebe, aby se nezamotaly.

Talit gadol

10. Před šacharitem se muž zahalí do talitu gadol a má jej na sobě po celou bohoslužbu. Dříve než se zahalí, postaví se a drže talit v rukou řekne požehnání l´hit´atef ba~cicit (Jenž nám nařídil zahalit se do talitu). Nato se zahalí do talitu, přesvědčí se, že si zahalil hlavu i tělo a přehodí čtyři cicit na levou stranu. V této pozici zůstane tak dlouho, co by ušel čtyři amot. Poté shrne talit z hlavy, až jsou vidět tefilin a upraví si jej tak, aby dva rohy talitu byly vpředu a dva vzadu.

Některé obce mají své vlastní zvyky, pokud jde o zahalování do talitu; každý by se měl řídit zvyklostmi své obce.

11. Při oblékání talitu gadol či katan by si muž měl uvědomit, že to dělá proto, aby splnil micvu cicit. Rovněž má mít na mysli, že B~h mu přikázal nosit cicit proto, aby si připomínal a plnil Jeho micvot.

Ti, kdo mívají na sobě talit gadol při šacharitu, obvykle zahrnou do požehnání nad ním i talit katan a v tom případě už neříkají požehnání ráno při oblékání talitu katan.

Při odříkávání šacharitu by měl talit gadol halit tělo, neměl by se nosit kolem krku jako šál. Nutno také dbát na to, aby se cicit netáhly po zemi, to ukazuje na neúctu k micvě a může způsobit odtržení třásní.

12. Jestliže někdo na krátkou chvíli odloží talit gadol, např. proto, aby zašel na toaletu, při opětném přehození talitu neřekne požehnání. Avšak pokud mu talit neúmyslně sklouzl z těla (i když jej muž stále drží v ruce), musí při opětném zahalení do talitu znovu říci požehnání, a to i když se zahalí okamžitě. Někteří sefardští Židé v tomto případě požehnání neříkají.

13. Micva cicit je příkaz (micva ase ~ udělej), který se vztahuje na oděvy, nošené během dne. Ženy jsou z časově vázaných micvot osvobozeny a nemají povinnost plnit micvu cicit.

Jak připevnit cicit

14. A/ Provlečte čtyři prameny (třásně) cicit čtyřmi otvory v rozích oděvu. Nyní tedy visí z každého rohu osm pramenů. Jeden ze čtyř pramenů by měl být delší než ostatní, to je šamaš. Před provlečením cicit otvory by měl muž výslovně říci, že se chystá splnit micvu cicit ~ to je kvůli tomu, že cicit musí být zavěšeny, zavázány na uzly a omotány výhradně pro účel micvy.

15. Existují různé zvyky, kolik otoček má být při omotání
pramenů cicit. Následující metodu popisuje Šulchan aruch a Mi­šna berura:

B/ Vezměte čtyři prameny visící z jedné strany otvoru do jedné ruky a čtyři prameny visící z druhé strany otvoru do druhé ruky a zavažte na dva uzly.

C/ Vezměte šamaš a omotejte jej sedmkrát kolem sedmi zbývajících pramenů. Pak znovu zavažte na dva uzly obě skupiny po čtyřech pramenech jako prve.

D/ Nyní omotejte šamaš kolem ostatních pramenů osmkrát, udělejte dva uzly jako předtím, omotejte šamaš kolem ostatních pramenů jedenáctkrát, udělejte opět dva uzly, omotejte šamaš dokola třináctkrát a udělejte další dva uzly.

E/ Po skončení budou mít cicit pět dvojitých uzlů a čtyři mezery mezi nimi, v nichž bude šamaš omotán kolem ostatních pramenů postupně sedmkrát, osmkrát, jedenáctkrát a třináctkrát. Celý postup opakujte v každém ze čtyř rohů.

Jiná metoda předpisuje omotat šamaš kolem ostatních pramenů desetkrát, pětkrát, šestkrát a pětkrát, což je numerická hodnota jednotlivých písmen B~žího jména jud~he~vav~he.

16. Cicit vypadají úhledněji, jsou~li napohled všechny mezery s omotáním stejně velké, proto tam, kde je otoček méně, měly by jednotlivé otočky být poněkud od sebe, kdežto tam, kde je otoček více, by měly být těsněji u sebe.

17. Délka cicit od uzlu, který je nejblíže k oděvu až na konec cicit má být nejméně dvanáct agudalim: podle Chazon Iš je minimální délka cicit 30cm (či alespoň 29cm), podle rb. Chaima Na´eh je minimální délka cicit 24,5cm. Nejlépe cicit vypadá, tvoří~li uzly a otočky asi třetinu celkové délky cicit (tj. čtyři agudalim) a visící třásně dvě třetiny (tj. osm agudalim). Jsou~li prameny třásně delší než dvanáct agudalim, měly by se uzly a omotání roztáhnout, aby tvořily jednu třetinu celkové délky.

Když vážeme cicit poprvé, nejlépe je nechat si poradit od zkušené osoby.

Materiál talitu

18. Šulchan aruch uvádí, že podle Tóry jen vlněné oděvy vyžadují cicit, kdežto na oděvech z jiného materiálu, např. bavlny, má být cicit jen kvůli rabínskému nařízení. Kdo se řídí tímto názorem, svědomitě dbá na to, aby jeho talit katan i talit gadol byly vlněné a on tak splnil raději micvu Tóry než rabínské nařízení. Rema (rabi Moše Isserles) tvrdí, že Tóra vyžaduje cicit na čtyřrohém oděvu bez ohledu na to, z jakého materiálu oděv je.

19. Vlněné cicit jsou přijatelné pro všechny oděvy, z jakéhokoli materiálu (výjimku tvoří lněné oděvy, pro něž platí zvláštní zákony).

Cicit z jiného materiálu než vlny lze použít jen pro oděv ze stejného druhu materiálu, např. bavlněné cicit lze použít jen k bavlněnému oděvu apod.

Micva cicit se nevztahuje jen na talit katan či talit gadol, cicit vyžaduje každý oděv, který má čtyři rohy, otvírá se po stranách či vzadu a je otevřený víc než polovinu své délky (např. pončo). Když někdo nechce připevnit cicit k takovému oděvu, měl by rohy zakulatit. Nestačí jen roh zahnout a zašít dovnitř,
aby vypadal kulatý; chceme~li vyjmout oděv z povinnosti cicit, musíme roh odstřihnout.

20. Podle Chazon Iš má být vzdálenost mezi otvorem pro cicit a okrajem oděvu (nikoliv diagonálně od rohu) 4~7cm, nejlépe 4,5~6cm. Podle rava Chaima Na´eh má být vzdálenost 3,5~6cm, a nejlépe 4~5cm.

Jestliže byly cicit původně vloženy do otvorů v požadované vzdálenosti, ale později se otvor roztrhl, takže se vzdálenost od okraje zmenšila, cicit jsou stále přijatelné. Doporučuje se zpevnit obšití kolem otvorů i okraj celého oděvu.

Prameny (třásně) cicit

21. Prameny cicit musí být zvlášť spředeny a spleteny pro použití na cicit. To je odvozeno z verše (Dt 22:12) „uděláš si střapce na všech čtyřech rozích“, což naši moudří vykládají, „uděláš si proto, abys splnil micvu (nosit) cicit“. Muž by tedy měl být velmi opatrný, aby koupil cicit, jež budou mít věrohodný certifikát, že byly spředeny a spleteny tak, jak vyžaduje halacha.

22. Jestliže se část pramenu cicit úplně rozplete, je to, jakoby se odtrhla. Pokud se tedy nitě pramenu rozvolní, někteří lidé udělají uzel na konci pramene, aby se úplně nerozpletl.

23. Když se jeden z osmi pramenů odtrhne pod uzly, cicit jsou stále přijatelné. Odtrhne~li se nad uzly (tj. ta část, která je v otvoru oděvu), nesmí se dále používat.

Odtrhnou~li se dva či více pramenů, musí se vzít v úvahu několik faktorů a měl by být dotázán rabín, zda se oděv smí či nesmí dále používat.

24. Dokud jsou cicit připojeny k oděvu, nesmí se užívat k žádnému jinému účelu (např. přivázat jimi něco), protože to je neúcta k micvě. Rovněž prameny, které se odtrhly nebo byly z oděvu odstraněny, by se neměly využívat nedůstojně. Někteří lidé jdou nad literu zákona a pohřbívají cicit jako svaté knihy.

Čas předepsaný pro micvu cicit

25. Doporučujeme pro praktické využití program Kaluach nebo online Kaluach. Oba jsou dostupné na internetu. Čas pro různá místa v České republice lze v tomto programu zjistit přesným zadáním souřadnic daného místa.

Uvedené časy udávají nejranější dobu, od kdy se smí říci požehnání nad cicit. Dříve se požehnání nesmí říci.

Uvedené časy se řídí názorem Šulchan aruch (18:3), že požehnání nad talitem se smí říci, když je již tolik denního světla, že lze rozpoznat známou osobu na vzdálenost čtyř amot a odlišit bílou barvu od nebesky modré. To je rovněž nejranější čas, odkdy se smí nasazovat tefilin, jak vysvětleno v kpt. 6, bod 9.

Časy se řídí solárním rokem.